Termin wpływu dochodów wykonanych.

We wpisie z 5 lipca br. “Dochody wykonane w RB-27S” zostały zamieszczone pisma Ministerstwa Finansów oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych dotyczące sposobu sporządzania sprawozdania Rb-27S w zakresie kolumny “Dochody wykonane”. W dzisiejszym wpisie kolejne pismo poruszające tematykę prawidłowego prezentowania danych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, kolumna 7 „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty).

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w piśmie znak: WA-023/52_1/22 z 2 sierpnia 2022 r. wskazała:

W kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego – subkonto dochodów powiększone o środki w drodze, które nie wpłynęły na rachunek bieżący – subkonto dochodów do końca okresu sprawozdawczego, stanowiące wpłaty z tytułu dochodów dokonanych w kasie jednostki, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo pocztowe”, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego i zapłaconych kartą płatniczą oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej.

Dla wpływów z tytułu dochodów podatkowych i innych należności publicznoprawnych, dla których ma zastosowanie art. 60 ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  Ordynacja  podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.), terminem wpływu dochodów wykonanych jest data obciążenia rachunku bankowego wpłacającego.