Dochody wykonane w RB-27S.

Od 2022 r. obowiązuje nowe rozporządzenie z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zgodnie z uzasadnieniem do wprowadzonych zmian, w stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w zakresie sporządzania sprawozdania Rb-27S z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, doprecyzowano brzmienie kolumny “Dochody wykonane” oraz zlikwidowano kolumnę “Dochody otrzymane“.

Wg rozporządzenia z 9 stycznia 2018 r. (nieobowiązujące)Wg rozporządzenia z 11 stycznia 2022 r. (obowiązujące)
W kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego – subkonto dochodów oraz do kasy jednostki i zapłaconych kartą płatniczą.

W kolumnie „Dochody otrzymane” wykazuje się kwoty dochodów otrzymanych na rachunek bankowy jednostki w okresie sprawozdawczym, pomniejszone o dokonane zwroty.
W kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego – subkonto dochodów powiększone o środki w drodze, które nie wpłynęły na rachunek bieżący – subkonto dochodów do końca okresu sprawozdawczego, stanowiące wpłaty z tytułu dochodów dokonanych w kasie jednostki, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznegozapłaconych kartą płatniczą oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST2.4761.15.2022 z 24.05.2022 r. (poniższe pisma są zamieszczone w układzie chronologicznym) aktualne zasady sporządzania sprawozdań Rb-27S w zakresie kolumny „Dochody wykonane” są podobne do uregulowanych we wcześniejszych rozporządzeniach.

Stosownie do art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych jednostki sektora finansów publicznych dochody i wydatki ujmują w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w piśmie nr WA-023/63/21 z 2.08.2021 r. wskazała, że w myśl art. 60 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, za termin dokonania zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika i w związku z powyższym, dane dotyczące wpływu z tytułu podatków, na koniec okresu sprawozdawczego winny być wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w następujący sposób: w kolumnie „Dochody wykonane” należy ująć dochody
w dacie obciążenia rachunku podatnika
.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w piśmie nr WI.54.16.2022 z 30.03.2022 r. wskazała, że ujęcie wpłaty w ewidencji księgowej powinno nastąpić pod datą obciążenia rachunku podatnika, analogiczna sytuacja wystąpi przy zapłacie przy użyciu terminala kart płatniczych.

Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w piśmie nr NA.III-422-10/2022 z 13.04.2022 r. wskazała, że w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie „Dochody wykonane” wykazuje się dochody zaksięgowane na rachunku bieżącym (subkoncie dochodów), jak też środki, które wprawdzie nie wpłynęły w danym
okresie sprawozdawczym na rachunek bieżący, ale w tym okresie ich wpłaty zostały dokonane

np. w kasie jednostki, przelewem bankowym lub kartą płatniczą.

Odmienne stanowisko wskazuje jedynie Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w piśmie nr WA 4120-20/2022/1 z 9.06.2022 r. wskazując, że wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych dokonane przelewem, które wpłynęły na rachunek urzędu w kolejnym okresie sprawozdawczym (obciążenie konta bankowego podatnika nastąpiło w bieżącym okresie) nie powinny być wykazywane w sprawozdaniu Rb-27 jako dochód wykonany.