16,5 % – stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 8 września 2022 r.

Dzienniku Urzędowym NBP z 2022 r. poz. 16 została opublikowana Uchwała nr 14/2022 Rady Polityki Pieniężnej  z dnia 7 września 2022 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim.

Stopa lombardowa wynosi 7,25%.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie z dniem 8 września 2022 r.

Podwyższenie stopy lombardowej oznacza wzrost stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 8 września 2022 r. wynosi 16,50% w stosunku rocznym. Stosownie bowiem do art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stawka odsetek za zwłokę to suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%, czyli 7,25 x 200% + 2% = 16,50%.

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych:

  • od 9 października 2014 r. do 8 lutego 2022 r. – 8,00 %,
  • od 9 lutego 2022 r. do 8 marca 2022 r. – 8,50 %,
  • od 9 marca 2022 r. do 6 kwietnia 2022 r. – 10,00 %,
  • od 7 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r. – 12,00 %,
  • od 6 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. – 13,50 %,
  • od 9 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r. – 15,00 %,
  • od 8 lipca 2022 r. d0 7 września 2022 r. – 16,00 %,
  • od 8 września 2022 r. – 16,50 %

O tym jak naliczać odsetki za zwłokę można posłuchać (i przeczytać w materiale szkoleniowym) korzystając z nagrania Jak naliczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych?