Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy – tekst jednolity.

Dz. U. poz. 5 został opublikowany jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Wydanie zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W) podlega opłacie skarbowej w wysokości 21 zł. Wydanie pozostałych zaświadczeń (np. ZAS-S, ZAS-Z, ZAS-P, ZAS-HZ, ZAS-HZU) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Jeżeli zaświadczenie nie jest wydawane na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej na zaświadczeniu umieszcza się pieczęć urzędową.

O wydawaniu zaświadczeń przez organy podatkowe można przeczytać również we wpisach: