Powrót pomocy de minimis w podatku rolnym.

Ponownie, po przerwie trwającej od 19 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w zakresie możliwości udzielania pomocy de minimis w rolnictwie (z uwagi na wykorzystanie (100%) limitu pomocy de minimis) od 1 stycznia 2024 r. istnieje możliwość skorzystania ze zwolnień i ulg w podatku rolnym stanowiących pomoc de minimis.

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 02.01.2024 (20:59) wynosi 216 436 557,60 euro, co stanowi 73,14%.

Pomoc de minimis w rolnictwie jest udzielana w formie:

  • ulg uznaniowych (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty podatku rolnego) na podstawie art. 67a § 1 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa,
  • zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha udzielana na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4–6 i ust. 6 ustawy o podatku rolnym,
  • zwolnienia od podatku rolnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy o podatku rolnym,
  • ulgi w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalenia albo poboru w całości lub w części w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, na podstawie art. 13c ustawy o podatku rolnym,
  • zwolnień i ulg przedmiotowych innych niż określone w ustawie o podatku rolnych, które zostały wprowadzone w drodze uchwały rady gminy, na podstawie art. 13e ustawy o podatku rolnym.