Doręczanie przez ePUAP po 10.12.2023 r. – ustawa Ordynacja podatkowa.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Cyfryzacji dotyczącym prawnych aspektów związanych z funkcjonowaniem platformy ePUAP od 10 grudnia 2023 r. – od tego dnia nadal dopuszczalne będzie dokonywanie doręczeń przez ePUAP na mocy przepisu art. 39 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz wnoszenie podań przez ePUAP na podstawie art. 63 § 1 zdanie drugie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Pismo w tej sprawie z 25 października 2023 r. znak: DUC.WED.701.1.2023 opublikowane 30 października 2023 r. jest zamieszczone we wpisie “ePUAP po 10.12.2023 r. – wyjaśnienia MC“.

Czy identyczne zasady doręczania i przyjmowania korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP należy stosować od 10 grudnia 2023 r. mając na uwadze przepisy ustawy Ordynacja podatkowa?

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa z 21 listopada br, opublikowanego na stronie RCL wskazano:

Według Ministra Cyfryzacji ePUAP stanowi system teleinformatyczny organu w rozumieniu art. 39 § 1 oraz art. 63 § 1 zdanie drugie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w zakresie w jakim obsługuje on działalność konkretnego organu i jest wykorzystywany w doręczeniach dotyczących postępowań przed tym organem.

Mając na uwadze, że Ordynacja podatkowa, podobnie jak ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, nie zawiera własnej definicji konta w systemie teleinformatycznym organu, przepisy art. 144 § 1aart. 168 § 1 zdanie drugie Ordynacji podatkowej powinny być odczytywane przy uwzględnieniu wykładni tego pojęcia poczynionej przez Ministra Cyfryzacji. To Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, a ten dział obejmuje m. in. sprawy systemów teleinformatycznych administracji publicznej. Tym samym, opierając się na stanowisku Ministra Cyfryzacji dotyczącym przepisów art. 39 § 1 i art. 63 § 1 zdanie drugie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, należy dojść do wniosku, że na podstawie analogicznych przepisów art. 144 § 1a i art. 168 § 1 zdanie drugie Ordynacji podatkowej od 10 grudnia 2023 r. nadal dopuszczalne będzie dokonywanie doręczeń oraz wnoszenie podań przez ePUAP.