Planowane zmiany w pełnomocnictwie ogólnym.

Na stronach RCL został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa z datą wejścia w życie 10 grudnia 2023 r. 

Rozporządzenie określa się wzory: pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego (OPO).

Zmiany polegają na usunięciu z formularzy pozycji, które aktualnie stały się zbędne: pozycje „Poczta”. “Faks”, „Adres elektroniczny na portalu podatkowym”, „Informacja o załącznikach i uwagi” . Nowe wzory obejmują zmiany w objaśnieniach związane z wprowadzeniem nowych regulacji w zakresie doręczeń elektronicznych – np. Adres elektroniczny oznacza adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 i 1860), a w przypadku jego braku – adres skrytki ePUAP. Zmiany obejmują także inne zmiany dostosowawcze i upraszczające oraz inne zmiany techniczne związane z wizualnym dostosowaniem formularzy do nowych standardów tworzenia formularzy elektronicznych.