Pobranie podatku przez inkasenta.

W zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, opłat lokalnych: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rada gminy ma możliwość zarządzenia poboru podatku/opłaty w drodze inkasa. Rada gminy wyznacza inkasentów oraz określa wysokość wynagrodzenia za inkaso, czyli za pobór podatku.

Zgodnie z art. 59 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek pobrania podatku przez inkasenta. Pobranie podatku przez inkasenta jest zatem formą wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, podobnie jak zapłata wskazana w art. 59 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Z uregulowań art. 9 i art. 47 § 4a ustawy Ordynacja podatkowa, wynika, że inkasent jest uprawniony wyłącznie do poboru podatku, a więc należności, która powinna być uiszczona przez podatnika do upływu terminu płatności.

W przypadku gdy zobowiązanie podatkowe wygasło poprzez zapłatę, to samo zobowiązanie nie może wygasnąć poprzez pobranie przez inkasenta. Podobnie, zobowiązanie podatnika wygasa w przypadku pobrania podatku od podatnika przez inkasenta, nie może zatem to samo zobowiązanie podatkowe wygasnąć po raz drugi poprzez zapłatę.

Jeżeli zatem podatnik dokonał zapłaty podatku np. III raty 2023 r. podatku od nieruchomości to inkasent nie może pobrać ponownie III raty 2023 r. podatku od nieruchomości (podatek ten został już bowiem zapłacony i zobowiązanie wygasło). W przypadku wystawienia pokwitowania wpłaty na III ratę 2023 r. podatku od nieruchomości nie jest należne wynagrodzenie za inkaso dla inkasenta.

Z podatkiem nie można utożsamiać zaległości podatkowej. Zaległość podatkowa powstaje po upływie terminu płatności podatku. Inkasent nie jest uprawniony do poboru i wpłaty organowi podatkowemu zaległości podatkowych. W przypadku pobrania przez inkasenta zaległości podatkowej od pobranych kwot nie wypłaca się wynagrodzenia za inkaso.

Zagadnienie poboru podatku przez inkasenta zostało poruszone również we wpisach: