Możliwość przedłużenia programów pomocy w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych do końca 2026 r.

Zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych mogą być wprowadzane z uwzględnieniem warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r.  w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz. U. z 2022 poz. 1387). Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na IV kwartał 2023 r. został zamieszczony projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (numer projektu: RD753).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1387) stanowi ogólnopolski program pomocowy, który określa warunki udzielania pomocy w formie zwolnień z podatków lokalnych, w oparciu o rozporządzenie (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.6.2014 r. z późn. zm.) (dalej: GBER).

Termin obowiązywania ww. programu i zasady udzielania pomocy na jego podstawie są uwarunkowane terminem oraz zasadami udzielania pomocy określonymi w GBER.

Obowiązywanie GBER zostało przedłużone do końca 2026 r. rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/1315 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz rozporządzenie (UE) 2022/2473 uznające niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 167/1 z 30.6.2023 r.).
Jednocześnie w GBER dokonano szeregu zmian, m.in. wprowadzono nowe kategorie pomocy związane głównie ze wsparciem ochrony środowiska i wzrostem cen energii, doprecyzowano dotychczas obowiązujące przepisy, oraz zwiększono, w związku z inflacją, maksymalne progi kwotowe pomocy, w tym regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomocy na infrastrukturę lokalną, oraz pomocy na rzecz portów.

Obowiązywanie programu pomocowego zostanie przedłużone do końca 2026 r. stosownie do nowego terminu obowiązywania GBER. Umożliwi to odpowiednie przedłużenie gminnych programów pomocy podjętych na podstawie rozporządzenia.