Całkowita spłata należności pieniężnej w eZW.

Od 1 stycznia 2023 r. zawiadomienie Urzędu Skarbowego o zmianie w zakresie prowadzonego przez ten Urząd postępowania egzekucyjnego wymaga od wierzyciela korzystania z wzoru ZW(1) “Wzór zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego w sprawie postępowania egzekucyjnego / zabezpieczającego w administracji” zmieszczonego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (nr wzoru 2022/06/01/11546). I wydawać by się mogło, że przez 4 miesiące funkcjonowania tego rozwiązania wszystkie wątpliwości dotyczące zasad sporządzania dokumentu zostały już rozwiązane, to nadal pozostają jeszcze kwestie budzące pytania. I dzisiaj wyjaśnię jedną z takich wątpliwości. Zapraszam do lektury 🙂 Agata Dzięgiel-Matras

Podatnik spłacił całkowicie zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztami upomnienia, objęte tytułem wykonawczym, bezpośrednio do wierzyciela. Czy Urząd Skarbowy należy poinformować w eZW o zmianie wysokości należności pieniężnej czy o umorzeniu postępowania egzekucyjnego?

W odpowiedzi na pytanie, wskazać należy że umorzenie postępowania egzekucyjnego jest możliwe jedynie w przypadkach wskazanych wprost w przepisie art. 59 § 1§ 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do tych sytuacji należy:

1)    niedopuszczalność egzekucji administracyjnej, w tym ze względu na zobowiązanego;

2)    niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym;

3)    niespełnienie w tytule wykonawczym wymogów określonych w art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

4)    śmierć zobowiązanego, gdy obowiązek jest ściśle związany ze zobowiązanym albo gdy obowiązek nie jest ściśle związany ze zobowiązanym, a egzekucja jest prowadzona wyłącznie z prawa majątkowego, które wygasło wskutek śmierci zobowiązanego;

5)    nie podjęcie zawieszonego na żądanie wierzyciela postępowania egzekucyjnego przed upływem 12 miesięcy od dnia zgłoszenia tego żądania;

6)    wystąpienie wierzyciela z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego wystąpi;

7)   bezskuteczność dalszej egzekucji administracyjnej będzie z powodu braku majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne.

Żadna z ww. przesłanek nie stanowi o zapłacie zaległości podatkowej (spłacie należności pieniężnej). Oznacza to zatem, że w przypadku gdy podatnik spłacił całkowicie zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztami upomnienia, objęte tytułem wykonawczym, bezpośrednio do wierzyciela należy poinformować Urząd Skarbowy o zmianie wysokości należności pieniężnej stosując dokument eZW.

O zawiadomieniu eZW można również przeczytać we wpisie: