Zasady przedawnienia w przypadku postępowania sanacyjnego.

Czy zobowiązania podatkowe za 2017 r. uległy przedawnieniu, pyta jedna z uczestniczek warsztatów online w przesłanym pytaniu, czy jeszcze nie są przedawnione? Postępowanie sanacyjne zostało rozpoczęte w roku 2021 i dalej trwa. Nie zastosowano dotąd środków egzekucyjnych przerywających bieg terminu przedawnienia. Chcąc odpowiedzieć na powyższe pytanie konieczne jest sięgnięcie do ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2309). Tam też znajdziemy odpowiedź na postawione pytanie. Zapraszam do przeczytania 🙂 Agata Dzięgiel-Matras

Jednym z postępowań restrukturyzacyjnych jest postępowanie sanacyjne (oprócz postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania układowego).

Zgodnie z art. 312 ust. 6 ustawy Prawo restrukturyzacyjne w odniesieniu do roszczeń, co do których jest niedopuszczalne wszczęcie postępowania egzekucyjnego, z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego bieg przedawnienia roszczenia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu przez czas trwania postępowania sanacyjnego. Stosownie natomiast do art. 312 ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo restrukturyzacyjne postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a skierowanie egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej jest niedopuszczalne po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego.

Przepis art. 312 ust. 6 ustawy Prawo restrukturyzacyjne wszedł w życie 24.03.2020 r. na mocy ustawy z dnia 30.09.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802), niemniej ma mocy art. 9 ust. 2 ww. ustawy w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wpłynął wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego albo wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, stosuje się przepisy ustawy ustawy Prawo restrukturyzacyjne w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest dzień wydania postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego (art. 189 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjnego).

Oznacza to zatem, że od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego (w pytaniu w 2021 r.) bieg przedawnienia zaległości z 2017 r. został zawieszony i do dnia dzisiejszego (z uwagi na toczące się postępowanie sanacyjne) pozostaje w zawieszeniu.