Zawiadomienie organu egzekucyjnego od 1.01.2023 r.

Zgodnie z art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzyciel niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o:

1)    zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w całości albo w części, w szczególności gdy wygaśnięcie jest wynikiem:

a)    wyegzekwowania należności pieniężnej przez inny organ egzekucyjny,

b)    korekty dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1, powodującej zmniejszenie wysokości należności pieniężnej,

c)    przedawnienia należności pieniężnej,

d)    zapłaty wierzycielowi należności pieniężnej;

2)    zdarzeniu powodującym zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego;

3)    zdarzeniu powodującym ustanie przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego;

4)    okresie, za który nie nalicza się odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej, w wyniku zdarzenia zaistniałego po dniu wystawienia tytułu wykonawczego;

5)    uzyskanej informacji o składniku majątkowym lub źródle dochodu zobowiązanego;

6)    zobowiązanym w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej, a w przypadku jeżeli zobowiązany będący przedsiębiorcą zmarł po wszczęciu postępowania egzekucyjnego i zarządca przedsiębiorstwa w spadku prowadzi przedsiębiorstwo w spadku albo dokonuje czynności, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, również imieniu, nazwisku i adresie do korespondencji zarządcy przedsiębiorstwa w spadku.

Zgodnie z § 3 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych (Dz. U. poz. 320), wierzyciel przekazuje zawiadomienie, o którym mowa w art. 32aa ustawy, organowi egzekucyjnemu będącemu naczelnikiem urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego eTW.

Jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przekazanie tego zawiadomienia za pośrednictwem tego systemu, wierzyciel przekazuje je na elektroniczną skrzynkę podawczą. Jeżeli nie jest możliwe przekazanie sporządzonego przez wierzyciela zawiadomienia na elektroniczną skrzynkę podawczą przekazuje się je w postaci papierowej.

Wierzyciel przekazuje zawiadomienie organowi egzekucyjnemu będącemu naczelnikiem urzędu skarbowego w aplikacji eTW korzystając z formularza eZW „ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA DO ORGANU EGZEKUCYJNEGO”.

Od 1 stycznia 2023 r. wierzyciel jest zobowiązany przekazywać zawiadomienie organowi egzekucyjnemu będącemu naczelnikiem urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego eTW. Jedynie do końca 2022 roku istnieje możliwość przekazywania zawiadomienia organowi egzekucyjnemu będącemu naczelnikiem urzędu skarbowego z pominięciem aplikacji eTW.