Zmiana wysokości opłaty za udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową od 1 grudnia 2022 r.

Monitorze Polskim poz. 1113 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie uruchomienia w e-Urzędzie Skarbowym usług związanych z udostępnianiem komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową. Usługa zostanie uruchomiona z dniem 1 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie dnia 1 grudnia 2022 r. – jako daty uruchomienia usługi polegająca na dokonywaniu za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym doręczeń pomiędzy komornikiem sądowym a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej pism w sprawach udostępniania informacji oznacza, że od dnia 1 grudnia 2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2022 r. w sprawie opłaty za udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową (Dz. U. poz. 1844).

Od 1 grudnia 2022 r. wysokość opłaty za udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową wynosi:
50 zł – w przypadku informacji udostępnianej w postaci elektronicznej przez organy podatkowe inne niż organy Krajowej Administracji Skarbowej, pod warunkiem że komornik sądowy wnosi o udostępnienie informacji w postaci elektronicznej (w miejsce dotychczasowej kwoty 35 zł),
65 zł – w przypadku informacji udostępnianej w postaci papierowej przez organy podatkowe inne niż organy Krajowej Administracji Skarbowej (w miejsce dotychczasowej kwoty 45 zł).

Szczegóły dotyczące obowiązywania nowej wysokości opłaty a udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową zostały opisane we wpisach: