Czy wydanie decyzji określającej inną wysokość należności pieniężnej niż objęta TW oznacza sporządzenie zawiadomienia do OE?

Czy wydanie decyzji określającej inną wysokość należności pieniężnej niż objęta tytułem wykonawczym jest podstawą do sporządzenia zawiadomienia do organu egzekucyjnego?

W odpowiedzi na to pytanie konieczne jest przywołanie art. 28b § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepis ten określa, że jeżeli w trakcie postępowania egzekucyjnego zostanie wydana decyzja określająca lub ustalająca inną wysokość należności pieniężnej niż objęta tytułem wykonawczym wierzyciel niezwłocznie sporządza zmieniony tytuł wykonawczy.

Oznacza to zatem, że w przypadku wydania decyzji określającej inną wysokość należności pieniężnej niż objęta tytułem wykonawczym wierzyciel nie sporządza zawiadomienia do organu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, lecz zmieniony tytuł wykonawczy.

Użyte w tym przepisie zwrot “inna wysokość należności pieniężnej niż objęta tytułem wykonawczym” oznacza, że obowiązek sporządzenia zmienionego tytułu wykonawczego dotyczy zarówno przypadku wydania decyzji określającej powodującej zwiększenie wysokości należności pieniężnej, jak również wydania decyzji określającej powodującej zmniejszenie wysokości należności pieniężnej.