Zmiany w przepisach dotyczących wnoszenia i doręczania pism.

W dzisiejszym Dzienniku Ustaw poz. 1301 została opublikowana ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

Ustawa wprowadza zmiany m. in. w przepisach regulujących zasady wnoszenia i doręczania pism w ustawie Ordynacja podatkowa, np. poprzez wprowadzenie zapisu o treści: “podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu podatkowego” lub “organ podatkowy doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, chyba że doręczenie następuje na konto w systemie teleinformatycznym organu podatkowego albo w siedzibie organu podatkowego”.

Zmiany te wejdą w życie z dniem 7 lipca 2022 r.

Mając powyższe na uwadze w czwartek 30 czerwca br. można wziąć udział w warsztatach online “Doręczanie pism podatkowych przez internet“, w trakcie których zostaną omówione aktualne możliwości i zasady składania pism do organu podatkowego przez podatników oraz doręczania pism do podatników przez organ podatkowy przy wykorzystaniu internetu, czyli za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności:

  1. Dwie możliwości odbierania i doręczania pism podatkowych: ePUAP albo system teleinformatyczny organu podatkowego. Zmiany wynikające z wejścia w życie z dniem 5 października 2021 r. przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
  2. Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Ordynacja podatkowa dotyczące doręczania pism. Hierarchia sposobów doręczania pism. Doręczenie na adres do doręczeń elektronicznych a doręczenie na konto w ePUAP. Stosowanie przepisów art. 144a i art. 152a ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
  3. Zasady składania pism (podań) do organu podatkowego przez podatnika drogą elektroniczną. Konto na ePUAP, konto w systemie teleinformatycznym organu podatkowego, podpis dokumentu podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.Nowe regulacje wynikające z ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
  4. Reguły postępowania organu podatkowego w odpowiedzi na złożenie przez podatnika podanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
  5. Warunki umożliwiające doręczanie przez organ podatkowy pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Trzy opcje możliwe do wykorzystania: złożenie pisma przez ePUAP organu podatkowego lub system teleinformatyczny organu podatkowego, wystąpienie o przekazywanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wyrażenie zgody na stosowanie formy doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prawo do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  6. Procedura doręczenia pisma za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie z adresem elektronicznym, z którego można pobrać pismo w formie dokumentu elektronicznego. Pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma. Uzyskanie dostępu do treści pisma. Powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego. Zasady uznawania dokumentu nieodebranego za pismo doręczone.
  7. Doręczenie wydruku pisma odzwierciedlającego treść pisma wydanego w formie dokumentu elektronicznego. Przesłanki stanowiące podstawę do korzystania z doręczenia wydruku pisma przez organ podatkowy. Obowiązkowe elementy wydruku pisma wydanego w formie dokumentu elektronicznego.