Bez możliwości różnicowania wysokości stawek opłaty według kryterium rodzaju odpadów.

Z treści art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Z kolei zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy rada gminy, w drodze uchwały ustali stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Przepis ten upoważnia zatem radę do ustalenia jednej stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

Wykonując delegację ustawową rada gminy winna zatem określić zarówno stawkę opłaty za pojemnik, jak i za worek, o określonej pojemności, w wysokości mieszczącej się w granicach stawek ustawowych, przy uwzględnieniu jedynego kryterium, jakim jest pojemność. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają radzie miasta uprawnienia do różnicowania ustalonych stawek w zależności od frakcji gromadzonych odpadów.

Rada gminy ustając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny za pojemnik lub worek określonej pojemności oraz stawki opłaty podwyższonej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady nie może zróżnicować wysokości ww. stawek opłaty według kryterium rodzaju odpadów (zmieszane, metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady), np. zmieszane – pojemnik 120 l – 22 zł, metale i tworzywa sztuczne – pojemnik 120 l – 17 zł, papier – pojemnik 120 l – 17 zł, szkło – pojemnik 120 l – 17 zł, bioodpady – pojemnik 120 l – 19 zł (na podstawie uchwały nr VI.23.K.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 marca 2024 r.).

Zagadnienie różnicowania wysokości stawek opłaty według kryterium rodzaju odpadów jest również przedmiotem wpisu z 26 stycznia 2022 r.: “Jednakowa stawka opłaty dla wszystkich frakcji“.