Planowane zmiany w e-doręczeniach.

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z 21 grudnia 2023 r. obowiązek wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym został wyznaczony na 1 października 2024 roku, co zostało wskazane we wpisie z 27 grudnia 2023 r. “1 października 2024 r. – nowy termin obowiązku wdrożenia e-doręczeń“.

W dniu 12.04 br. Ministerstwo Cyfryzacji przestawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia doręczeń elektronicznych.

Zgodnie z art. 3 ww. projektu do dnia 31 grudnia 2025 r. m. in. organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy albo z wykorzystanie publicznej usługi hybrydowej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. projektu doręczenie pism następuje na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:
1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych odpowiednio organu administracji publicznej lub organu podatkowego;
2) wystąpi odpowiednio do organu administracji publicznej lub organu podatkowego o takie doręczenie;
3) wyrazi zgodę na doręczanie pism na adres do doręczeń elektronicznych.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. projektu wpis adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych nie jest równoznaczny z żądaniem doręczania korespondencji przez podmioty publiczne na ten adres.