Numer programu pomocowego w decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Zwrot podatku akcyzowego dokonywany na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest pomocą publiczną.

Zwrot podatku akcyzowego przyznawany na podstawie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest programem pomocowym o numerze SA. 107621. Program pomocowy pozostaje zatem bez zmian.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej podmiot udzielający pomocy jest zobowiązany, udzielając pomocy publicznej, poinformować pisemnie beneficjenta pomocy o jej zatwierdzeniu przez Komisję zgodnie z art. 108 TFUE bądź o braku obowiązku notyfikacji. W przypadku pomocy publicznej udzielanej na podstawie programu pomocowego zakres informacji określonej obejmuje także wskazanie numeru referencyjnego programu nadanego przez Komisję.

Oznacza to zatem, że w decyzji przyznającej zwrot podatku akcyzowego wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia użytków rolnych wskazuje numer programu pomocowego SA. 107621.

Wzory decyzji w sprawie:

  • zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu z wniosku złożonego w terminie od 1 do 29 lutego 2024 r.,
  • zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu z wniosku złożonego w terminie od 1 do 31 sierpnia 2024 r.,
  • zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu z wniosku złożonego w terminie od 1 do 31 sierpnia 2024 r. po raz pierwszy w 2024 r.,
  • częściowego zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu i odmowy w pozostałym zakresie

są zamieszczone w dostępnej do zakupu publikacji “Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2024 r.