Nowe zasady pomocy de minimis w odpowiedziach UOKiK.

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis – które zastąpiło rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Na stronie UOKiK zostały opublikowane odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące nowej pomocy de minimis (https://uokik.gov.pl/nowe_zasady_pomocy_de_minimis.php), w tym m. in.:

  • W jaki sposób liczyć okres 3 lat przy określaniu limitu pomocy de minimis udzielanej zgodnie z rozporządzeniem 2023/2831?

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez jedno państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 300 000 EUR w okresie 3 lat, przy czym, zgodnie z pkt 11 preambuły do ww. rozporządzenia, „dla każdego przypadku przyznania nowej pomocy de minimis należy uwzględnić całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu minionych trzech lat”.

Oznacza to, że obecnie do ustalania dostępnego przedsiębiorstwu limitu pomocy de minimis bierze się pod uwagę 3 minione lata, a nie rok bieżący oraz 2 ostatnie lata podatkowe.

3 minione lata należy rozumieć w ten sposób, że jeśli na przykład pomoc de minimis była udzielona 5 stycznia 2024 r., uwzględnieniu podlegała pomoc de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie udzielona przedsiębiorstwu począwszy od 5 stycznia 2021 r. do 5 stycznia 2024 r. włącznie.

Przed udzieleniem pomocy 5 stycznia 2024 r. należy upewnić się, czy wcześniej (od momentu złożenia wniosku o pomoc do momentu udzielenia pomocy, a więc także w dniu 5 stycznia 2024 r.) przedsiębiorca nie otrzymał innej pomoc de minimis, która uszczupliła przysługujący mu limit i tym samym wykluczyła możliwość udzielenia mu wnioskowanej pomocy.

  • Który dzień jest istotny dla wyboru właściwego rozporządzenia Komisji o pomocy de minimis i ustalenia jej limitu – dzień złożenia wniosku o pomoc, czy dzień udzielenia pomocy?

Warunki dopuszczalności pomocy de minimis muszą być spełnione na dzień udzielenia pomocy. Dotyczy to również wyboru samej podstawy zgodności udzielania tej pomocy z prawem unijnym (rozporządzenia 1407/2013 lub rozporządzenia 2023/2831). Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 11 ustawy pomocy publicznej, przez dzień udzielenia pomocy należy rozumieć, co do zasady, dzień w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy (np. dzień podpisania umowy lub wydania decyzji administracyjnej).

Oznacza to, że niezależnie od tego, kiedy został złożony wniosek o udzielenie pomocy de minimis, to ostatecznie dzień jej udzielenia jest decydujący w zakresie wyboru odpowiedniego rozporządzenia Komisji o pomocy de minimis oraz ustalenia, czy pomoc dla danego wnioskodawcy mieści się w dopuszczalnym limicie pomocy de minimis.

  • Jaki stosować wzór Zaświadczenia o pomocy de minimis udzielonej zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 2023/2831?

Do czasu wprowadzenia nowego wzoru Zaświadczenia o pomocy de minimis, wydawanego na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy o pomocy publicznej, konieczne jest stosowanie dotychczasowego wzoru, w którym możliwe jest wskazanie obowiązującego rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 15.12.2023) – należy podać pełny tytuł i publikator tego rozporządzenia.

Nie ma podstaw, aby przed zmianą załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie organy udzielające pomocy wstrzymywały się z udzielaniem pomocy de minimis. Wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis jest bowiem jedynie czynnością materialno-techniczną, która potwierdza fakt udzielenia pomocy de minimis. Nie rozstrzyga natomiast o żadnych prawach lub obowiązkach i nie tworzy nowej sytuacji prawnej. To konkretna umowa np. o dofinansowanie projektu ze środków europejskich lub decyzja administracyjna np. o umorzeniu zaległego podatku, jest podstawą udzielenia pomocy de minimis.