Dokument o liczbie DJP koni w 2024 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej częścią rocznego limitu jest kwota stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Stosownie do art. 4 ust. 3e ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych koni, ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk koni na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, i liczby 12.

Przepis art. 6 ust. 3 pkt 6 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stanowi, że producent rolny do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do koni.

Zgodnie z art. 6 ust. 3a ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego wydaje dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego.

Oznacza to zatem, że do wniosku o zwrot podatku akcyzowego, który jest składany w okresie od 1 lutego do 29 lutego 2024 r. producent rolny w odniesieniu do koni zobowiązany jest dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego.

Wyjątkowo, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 965), w 2023 r. do wniosku o zwrot podatku akcyzowego producent rolny w odniesieniu do koni, zamiast dokumentu z ARMiR, zobowiązany był do złożenia oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta. Przepis ten nie dotyczy wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego przez producenta rolnego w 2024 r.

Informacje o innych załącznikach do wniosku o zwrot podatku akcyzowego np. oświadczeniach do wniosku (wraz z wzorami) oraz o fakturach VAT znajdują w publikacji “Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2024 r.”.