Nowy wzór pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1).

Dz. U. poz. 118 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2024 r.

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia pełnomocnika do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych, w tym wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Informacje o udzieleniu pełnomocnictw ogólnych (o zmianie, odwoływaniu lub wypowiedzeniu) zawiera Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Przeglądanie pełnomocnictw zawartych w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych dla podmiotów uprawnionych (m. in. dla organów podatkowych JST) odbywa się poprzez dostęp do systemu Portalu Usług Elektronicznych.