Zestawienie przepisów dotyczących kosztów upomnienia.

Zagadnienie kosztów upomnienia zostało regulują poniższe przepisy prawa:

–      art. 2 § 1 pkt 9a oraz art. 15 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

–      art. 62 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa,

–      rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. poz. 2083),

–      rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie danych zawartych w upomnieniu (Dz. U. poz. 2194),

–      rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 67).

Koszty upomnienia podlegają egzekucji administracyjnej co wynika z art. 2 § 1 pkt 9a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego, o czym stanowi art. 15 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Koszty upomnienia są pobierane na rzecz wierzyciela, jeżeli wierzyciel nie jest jednocześnie organem egzekucyjnym.

Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia, o czym stanowi art. 15 § 2 zdanie drugie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z 15 § 2 zdanie trzecie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji koszty upomnienia podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych.

Wysokość kosztów upomnienia wynosi 16,00 zł, o czym stanowi rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.

Upomnienie zawiera wskazanie wysokości kosztów upomnienia o czym stanowi § 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie danych zawartych w upomnieniu.

Stosownie do § 6rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych, w przypadku wystawienia tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne, których dotyczy jedno upomnienie, wierzyciel wykazuje koszty upomnienia w tytule wykonawczym obejmującym należność pieniężną o najwcześniejszym terminie płatności.

Stosownie do art. 62 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów.