Kolejne wyjaśnienia w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w sierpniu 2023 r.

W odpowiedzi na pismo Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z 7.07.2023 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło wyjaśnień z 10.07.2023 r.

Na wskazanie ZGWRP, że każdy rolnik, który złoży wniosek w sierpniu 2023 r. ma prawo do dodatkowej pomocy do każdej ilości paliwa rolniczego, wynikającej z dołączonych do tego wniosku faktur zakupu albo ich kopii MRiRW wyjaśnia, że dodatkowa pomoc związana jest ze zwrotem podatku akcyzowego i warunkami tego zwrotu określonymi w przepisach ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Oznacza to, że dodatkowa pomoc (0,54 zł/ 1 litr oleju napędowego) przysługuje wyłącznie producentom rolnym spełniającym określone wymogi wskazane w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a nie każdemu rolnikowi.

Na wskazanie ZGWRP, że limit zwrotu ustala się z zastosowaniem jednej stawki zwrotu, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, a wnioski będą składane w sierpniu 2023 r. i w tym terminie obowiązuje już stawka 1,46 zł, MRiRW odpowiada, że do faktur dokumentujących zakup oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. stosuje się stawkę zwrotu podatku akcyzowego określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2832).

Oznacza to, że stawka zwrotu z faktur dokumentujących zakup oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. złożonych w sierpniu 2023 r. do wniosku o zwrot podatku za olej napędowy zakupiony w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni wynosi 1,20 zł/1 litr oleju napędowego.

MRiRW wskazuje ponadto, że przepisy wprowadzone ustawą z dnia ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o
zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie zwiększają liczby litrów oleju napędowego na 1 ha powierzchni użytków rolnych i jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła. Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie określa dodatkowych limitów dla producenta rolnego, który w I terminie składania wniosków wykorzystał w całości limit na 2023 r. z tytułu posiadania użytków rolnych i bydła. Podwyższona stawki zwrotu podatku oraz dodatkowa pomoc obowiązuje od dnia 3 czerwca 2023 r. i dotyczy zakupu oleju napędowego dokonanego w okresie od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r. do limitu określonego w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 356 i 965) przy zachowaniu zasad i terminów jego ustalania.