10 grudnia 2023 r. – termin dla jst do doręczeń z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego od dnia określonego w komunikacie wydanym przez Ministra Cyfryzacji, stosownie do art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285).

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji w zakresie powszechnego doręczania i odbierania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego został określony w komunikacie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym (Dz. U. poz. 1077), opublikowanym w dniu 7 czerwca 2023 r. Termin został określony na dzień 10 grudnia 2023 r.

Termin 10 grudnia 2023 r. dotyczy również organów podatkowych jst.

Zgodnie z art. 144 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych. Od dnia 10 grudnia 2023 r., w związku z art. 158art. 166 ust. 5 ustawy o doręczeniach elektronicznych, stosuje się art. 144a ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu nadanym ustawą o doręczeniach elektronicznych. Stosownie do art. 144a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych, pisma doręcza się na:
1) adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych;
2) adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, za pomocą której wniesiono podanie, jeżeli adres do doręczeń elektronicznych nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych.