Organ podatkowy przyjmie wniosek i przekaże 1,5 proc. podatku rolnego.

W dniu 26 maja br. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza możliwość przekazania przez podatnika podatku rolnego, będącego osobą fizyczną i rolniczą spółdzielnią produkcyjną, kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego związku zawodowego rolników indywidualnych, związku rolniczych spółdzielni produkcyjnych, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Ustawa będzie przedmiotem posiedzenia Senatu RP w dniu 21 czerwca 2023 r.

Ustawa wprowadza nowe przepisy do ustawy o podatku rolnymart. 6d – 6f.

Organ podatkowy, na wniosek podatnika podatku rolnego, będącego osobą fizyczną, oraz podatnika podatku rolnego będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną przekazuje kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika związku zawodowego rolników indywidualnych, związku rolniczych spółdzielni produkcyjnych, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Warunkiem przekazania kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego jest zapłata w
pełnej wysokości podatku należnego
stanowiącego podstawę obliczenia tej kwoty.

W przypadku gdy obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na kilku współwłaścicielach (posiadaczach), organ podatkowy przekazuje kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego za dany rok podatkowy od kwoty zapłaconej z tytułu tego podatku przez współwłaściciela (posiadacza), na rzecz podmiotu uprawnionego wybranego przez tego współwłaściciela (posiadacza).

Wniosek sporządza się według wzoru ustalonego przez ministra finansów i składa się od dnia 1 marca do dnia 15 listopada roku podatkowego.

Organ podatkowy kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego przekazuje na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego, jednorazowo w terminie do dnia 31 grudnia roku podatkowego, z tym że tę kwotę pomniejsza się o koszty przelewu bankowego.

Z tytułu przekazania kwot w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego gminom przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.