Od 1 września 2023 r. bez postanowień z urzędu o zaliczeniu wpłaty i nadpłaty.

Dz. U. poz. 1059 została opublikowana ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Przepis art. 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczy zmian w ustawie Ordynacja podatkowa.

Stosownie do art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zmianie ulega art. 62 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 62 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia organ podatkowy, na wniosek podatnika, wydaje postanowienie, na które służy zażalenie. Równocześnie uchyla się art. 62 § 4a ustawy Ordynacja podatkowa.

Stosownie do art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zmianie ulega art. 76a ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 76a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych i należności, o których mowa w art. 76 § 1a, organ podatkowy, na wniosek podatnika, wydaje postanowienie, na które służy zażalenie. W przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych zobowiązań podatkowych i należności, o których mowa w art. 76 § 1a, przepisy art. 55 § 2 i art. 62 § 1 stosuje się odpowiednio.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 r. (art. 35 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw).

Od 1 września 2023 r. organ podatkowy wydaje postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia oraz postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wyłącznie na wniosek podatnika. Organ podatkowy nie wydaje z urzędu postanowień w ww. sprawach.