Pobranie podatku przez inkasenta za pomocą karty płatniczej.

Czy inkasent może dokonać poboru podatku za pomocą karty płatniczej? Czy pobranie podatku przez inkasenta za pomocą karty płatniczej umożliwia wypłatę wynagrodzenia dla inkasenta? Zagadnienie to jest przedmiotem najnowszych wyjaśnień Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 8 maja 2023 r. nr RIO-NR.K-432-11/2023. Przedstawione stanowisko to dobre rozwiązanie, oparte o przepisy prawa i umożliwiające upowszechnienie korzystania z płatności elektronicznych, również podatków i opłat lokalnych.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy wskazuje, że jest dopuszczalne pobieranie podatku przez inkasenta za pomocą instrumentu płatniczego. Przepis art. 9 Ordynacji nie ogranicza bowiem zakresu inkasa wyłącznie do gotówki.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przychyla się do stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, które zostało przedstawione we wpisie “Wynagrodzenie inkasenta za pobór kartą płatniczą” .

Pobranie podatku przez inkasenta nie ma zdefiniowanej formy – może być to zatem forma gotówkowa albo bezgotówkowa (podobnie jak pobór podatku przez płatnika). Jedynym wymogiem do spełniania jest podjęcie, stosowanie do art. 61a ustawy Ordynacja podatkowa przez radę gminy uchwały dopuszczającej zapłatę podatków, stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Pobór przez inkasenta podatku za pomocą karty płatniczej pozwala na wypłatę wynagrodzenia temu inkasentowi.