Obowiązek podatkowy wiąże się z własnością składnika majątku.

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości związany jest z własnością danego składnika majątku (obiektu budowlanego), nie z faktem wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych – to teza najnowszego wyroku NSA z 5.04.2023 r. sygn. akt III FSK 1828/21.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeżeli budowa została zakończona to ten moment decyduje o powstaniu obowiązku podatkowego od dnia 1 stycznia roku następnego. Nieuzasadnione jest zatem stanowisko wskazujące, że skoro składniki majątku nie stanowiły środków trwałych, gdyż nie były wprowadzone do ewidencji, to nie mogą być opodatkowane podatkiem od nieruchomości. W celu możliwości opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości, obiekty budowlane nie muszą być środkami trwałymi w używaniu, gdyż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy wiąże z własnością danego składnika majątku (obiektu budowlanego), a nie z ewidencją środków trwałych.

Źródło: wyrok NSA z 5.04.2023 r. sygn. akt III FSK 1828/21 oraz wyrok WSA w Bydgoszczy z 10.09.2019 r. sygn. akt I SA/Bd 375/19.