Kto może złożyć nową deklarację zmieniającą?

Pytanie: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została złożona przez żonę (nieruchomość jest współwłasnością małżeńską). Nową deklarację zmniejszającą wysokość opłaty złożył mąż. Czy takie postępowanie jest prawidłowe i współwłaściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli nie złożył pierwszej deklaracji?

Odpowiedź: Postępowanie nie jest prawidłowe. Współmałżonek (współwłaściciel nieruchomości) nie może złożyć nowej deklaracji zmieniającej (zwiększającej lub zmniejszającej) wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stosownie do art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację.

Nowa deklaracja ze zmienioną wysokością opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zatem pochodną poprzednio złożonej deklaracji (pierwszej albo nowej) i odnosi się do danych wykazanych w poprzednio złożonej deklaracji. Uprawnionym zatem do złożenia deklaracji zmieniającej może być wyłącznie ten sam podmiot, który złożył deklarację poprzedzającą deklarację zmieniającą.

Jeżeli zatem pierwsza deklaracja została złożona przez żonę, nowa deklaracja zmieniająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może złożyć wyłącznie żona.