Zakres zaświadczenia wydawanego przez organ podatkowy.

Jednym z rodzajów zaświadczeń wydawanych przez organ podatkowy jest zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. Zaświadczenie wydawane jest na na formularzu wynikającym z ustalonych wzorów w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe – wzór ZAS-W.

Pytanie: Czy organ podatkowy może wydać zaświadczenie o niezaleganiu wyłącznie w wybranych podatkach, np. w podarku od nieruchomości, rolnym i leśnym czy zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach winno dotyczyć wszystkich podatków objętych ustawą Ordynacja podatkowa?

Odpowiedź: Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydawane jest na podstawie art. 306e ustawy Ordynacja podatkowa. Zaświadczenie to wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego, a zatem w zaświadczeniu organ podatkowy wskazuje informacje dotyczące zaległości w podatkach (lub ich braku), dla których jest właściwy rzeczowo i miejscowo. Przez użyte określenie “w podatkach“, stosownie do art. 3 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa należy rozumieć również opłaty i niepodatkowe należności budżetowe. Właściwość miejscową i rzeczową organów podatkowych – wójta, burmistrza, prezydenta miasta określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 565) (patrz wpis: “Właściwość organów podatkowych – wójta, burmistrza, prezydenta miasta“).

Oznacza to zatem, że zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości winno dotyczyć wszystkich podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych właściwych dla danego organu podatkowego rzeczowo i miejscowo. Organ podatkowy nie może, wobec tego, wydać zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wskazując jedynie wybrane (wskazane przez wnioskodawcę) podatki.