Właściwość organów podatkowych – wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

W dzisiejszym Dzienniku Ustaw opublikowany został:

  • poz. 559 – tekst jednolity ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • poz. 565 – tekst jednolity rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych.

Rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych określa także właściwość miejscową i rzeczową organów podatkowych – wójta, burmistrza, prezydenta miasta:
1) właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych,
2) właściwość miejscową organów podatkowych w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego,
3) właściwość rzeczową organów podatkowych w sprawach związanych ze stosowaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Wskazana właściwość miejscowa i rzeczowa jest określona w poniższych przepisach:

§ 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych:

Właściwość miejscową organów podatkowych ustala się w sprawach:
1) opłaty targowej – według miejsca położenia targowiska;
2) opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej – według położenia miejscowości, w której jest pobierana opłata;
4) opłaty od posiadania psów – według miejsca zamieszkania osoby fizycznej posiadającej psa;
5) opłaty reklamowej – według miejsca usytuowania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.

§ 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych:

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od środków transportowych dla podatników, którzy w trakcie roku podatkowego zmienili miejsce zamieszkania lub adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy – jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub adresu siedziby od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania lub adresu siedziby.

§ 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych:

1. Organy podatkowe, które na podstawie odrębnych przepisów są właściwe do ustalania lub określania zobowiązań z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, zwanych dalej „podatkamiˮ, są właściwe w sprawach:
3) odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty zapłaty podatkubez ograniczenia kwoty oraz okresu spłaty;
4) odraczania oraz rozkładania na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – bez ograniczenia kwoty oraz okresu spłaty;
5) umarzania w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej – bez ograniczenia kwoty.

Jak wynika zatem z § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ podatkowy właściwy do ustalania lub określania podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest również właściwy bez ograniczenia kwoty do umarzania zaległości ww. podatków i opłat oraz bez ograniczenia kwoty oraz okresu spłaty do rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty podatku lub zaległości podatkowe ww. podatków i opłat.

Skutki wydanych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta decyzje w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia wykazuje się w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S.