Skutki w RB-27S od 2023 r. bez zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 31 stycznia 2023 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. poz. 193.

Przepis § 1 pkt 15 rozporządzenia wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w załączniku nr 37, a w szczególności w § 3 ust. 1 pkt 9. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu § 3 ust. 1 pkt 9:

W kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień…” wykazuje się (bez ulg i zwolnień ustawowych)
wyłącznie skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach stanowiących dochody podatkowe wymienione w art. 20 ust. 3 pkt 1–8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) wprowadzonych przepisami
uchwał rad gmin lub miast na prawach powiatu, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień.

Dochody podatkowe wymienione w art. 20 ust. 3 pkt 1–8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego to dochody z tytułu:

1) podatku od nieruchomości;
2) podatku rolnego;
3) podatku leśnego;
4) podatku od środków transportowych;
5) podatku od czynności cywilnoprawnych;
6) podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
7) wpływów z opłaty skarbowej;
8) wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

Oznacza to, że w kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień…” nie wykazuje się skutków finansowych wynikających ze zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzonymi przepisami uchwał rad gmin lub miast na prawach powiatu, wydanymi na podstawie art. 6k ust. 4 oraz ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwolnienie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zwolnienie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz zwolnienie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym).

Stosownie do § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej sprawozdania Rb-27S za rok 2022 sporządza się zgodnie z przepisami rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym. Zmiany obowiązują zatem po raz pierwszy do sprawozdania Rb-27S za marzec 2023 r.