Przypis podatku na koncie podatnika.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się na podstawie dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczej.

Stosowanie do regulacji prawnych zawartych w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 208 poz. 1375) do udokumentowania przypisów lub odpisów służą decyzje.

W świetle art. 212 ustawy Ordynacja podatkowa, poza wyjątkiem dotyczącym decyzji, o których mowa w art. 67d (decyzje w sprawie umorzenia z urzędu), decyzja wiąże organ od chwili jej doręczenia stronie. Dopiero od tego momentu wywiera ona skutki prawne.

Przypis podatku na koncie podatnika należy dokonać pod datą doręczenia decyzji organu podatkowego.

Przypisu podatku na koncie podatnika dokonuje się po doręczeniu decyzji, stosownie do przepisów § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, w związku z art. 212 ustawy Ordynacja podatkowa.

Data wydania decyzji nie jest równoznaczna z momentem, od którego decyzja wywiera skutki prawne.