Kolejność zaspokajania wierzycieli hipotecznych.

Podział kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości prowadzonej w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym odbywa się na podstawie art. 115 § 1 i § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. według następującej kolejności:

1. koszty egzekucyjne i koszty upomnienia,

2. należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim,

3. należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem, rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu,

4. należności, do których stosuje się przepisy działu III Ordynacji podatkowej oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, o ile nie zostały zaspokojone w trzeciej kolejności,

5. inna należności i odsetki, z zastrzeżeniem § 2a i 3.

W przypadku wierzytelności zabezpieczonych hipoteką (zaliczonych do tej samej kategorii), o kolejności ich zaspokojenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji decyduje pierwszeństwo wynikające z art. 12 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Zgodnie z treścią art. 12 ustawy o księgach wieczystych i hipotece o pierwszeństwie ograniczonych praw rzeczowych wpisanych do księgi wieczystej rozstrzyga chwila, od której liczy się skutki dokonanego wpisu. W myśl zaś art. 29 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu, a w wypadku wszczęcia postępowania z urzędu – od chwili wszczęcia tego postępowania. Z wymienionych przepisów wynika, że o kolejności zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie decyduje kolejność złożenia przez wierzycieli hipotecznych wniosku o dokonanie wpisu. Wierzyciel, który jako pierwszy złożył wniosek o dokonanie wpisu ma pierwszeństwo przed wierzycielem, który taki wniosek złożył później.

Źródło: wyrok NSA z 8.12.2022 r. sygn. akt III FSK 951/21