Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulują przepisy art. 6k ust. 4 oraz ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały skierowane wyłącznie do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Możliwość zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest przewidziana dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umożliwiają wprowadzenie dwóch form zwolnienia z opłaty:

  • zwolnienie w całości,
  • zwolnienie w części.

Zwolnienie w całości oznacza zupełny brak opłaty, zwolnienie w części stanowi natomiast możliwość pomniejszenia opłaty o określoną wartość (wyrażoną wartościowo w złotych albo w stosunku procentowym).

Uprawnienie do wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada rada gminy, co wynika wprost z art. 6k ust. 4 i ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zwolnienie z opłaty rady gminy wprowadza w drodze uchwały. Dodatkowo wprowadzenie zwolnienia z opłaty wymaga zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Wynika to z art. 6m ust. 1b pkt 3 i pkt 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przepis art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa możliwość wprowadzenia zwolnienia w całości lub w części z opłaty. Użyte określenie „rada gminy może zwolnić” oznacza, że funkcjonowanie zwolnienia zależy od woli rady gminy, podobnie jak wybór czy zwolnienie ma być w całości czy w części z opłaty.

Natomiast zapis art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje na obowiązek zwolnienia przez radę gminy z części opłaty. Użyte określenie „rada gminu zwalnia z części opłaty” zobowiązuje do podjęcia stosownej uchwały.

Zwolnienie, co wynika z treści zapisów art. 6k ust. 4 i ust. 4a dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a nie stawki opłaty. Rada gminy w uchwale w sprawie zwolnienia wskazuje wartość zwolnienia od opłaty, a nie od stawki opłaty. Wysokość zwolnienia wyraża się wartościowo w złotych albo w stosunku procentowym do opłaty.

Stawka opłaty i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są pojęciami tożsamymi. Stawka opłaty jest jedynie elementem, który jest konieczny do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała Nr 8/79/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 9.04.2015 r.).

Zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Druga możliwość zwolnienia z opłaty wynikająca z art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest związana z rodziną wielodzietną. Rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Przepisy art. 6k ust. 4a -4c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, regulują zwolnienie z opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów. Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.