Planowane zmiany do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Do Sejmu RP wpłynął i został skierowany do I czytania projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Planowane zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, mające bezpośredni związek z podatkami i opłatami lokalnymi, to w szczególności:

  • Zmiana w zakresie czasowego odstąpienia od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (art. 6 § 1 zdanie drugie ustawy) – zmiana polega na rezygnacji z ujmowania odsetek i kosztów upomnienia w kwocie stanowiącej podstawę do czasowego niepodejmowania czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych. Proponowane brzmienie: „Wierzyciel może nie podejmować czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, jeżeli wysokość należności pieniężnej nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia, chyba że okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy.”
  • Uproszczenie zasad przedawnienia kosztów upomnienia (art. 15 § 3c ustawy) – proponowane brzmienie: “Obowiązek zapłaty kosztów upomnienia przedawnia się wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej objętej tym upomnieniem. Jeżeli w upomnieniu ujęto więcej niż jedną należność pieniężną, koszty upomnienia przedawniają się wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej o najpóźniejszym terminie płatności.”
  • Doprecyzowanie zasad stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 18 ustawy) – proponowane brzmienie: “Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio: 1) do czynności wierzyciela podejmowanych przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie niniejszej ustawy; 2) w postępowaniu egzekucyjnym.”
  • Zmiana dotycząca dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego (art. 26c § 2 i art. 26ca § 2 ustawy) – zmiana polega na rezygnacji z obowiązku wskazywania przez wierzyciela w dalszym i kolejnym tytule wykonawczym informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej,
  • Zmiany w treści tytułu wykonawczego (nowy art. 26 § 1e pkt 4a ustawy) – zmiana polega na wprowadzeniu obowiązku przekazywania przez wierzyciela organowi egzekucyjnemu wraz z wnioskiem egzekucyjnym i tytułem wykonawczym informacji dotyczącej danych małżonka zobowiązanego odpowiadającego majątkiem wspólnym.