Decyzja organu podatkowego wydana z upoważnienia.

Jeden z ostatnich wyroków podjętych w 2022 r. przez NSA dotyczy zasad wydawania decyzji podatkowych przez organ podatkowy w myśl art. 143 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 210 § 1 pkt 8 ustawy Ordynacja podatkowa, decyzja powinna zawierać podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Istota podpisu sprowadza się do utożsamienia się organu administracyjnego z treścią decyzji. Ponadto podpis służy do zidentyfikowania osoby, która działa w imieniu organu, przez co umożliwia weryfikację uprawnień danej osoby do wydawania decyzji. Brak podpisu lub niemożność zidentyfikowania osoby, która podpisała decyzję stanowi istotną wadę decyzji, która powoduje konieczność jej wyeliminowania z obrotu prawnego.

Osobą upoważnioną do wydania decyzji jest podmiot pełniący funkcję organu podatkowego lub osoba działająca na podstawie upoważnienia tego organu, udzielonego na podstawie art. 143 Ordynacji podatkowej. Konstrukcja art. 143 pozwala na udzielenie pracownikowi urzędu, prawa do działania w imieniu organu. Upoważnienie musi być udzielone na piśmie i wskazywać rodzaj spraw, w których pracownicy będą mogli wydawać decyzje z upoważnienia organu. Upoważniony pracownik, nie zajmując stanowiska organu administracyjnego, pełni w granicach określonych w upoważnieniu funkcję tego organu. Przepis ten umożliwia zatem dekoncentrację uprawnień orzeczniczych na inne osoby niż osoby piastujące funkcję organów administracji.

Zawarcie przy podpisie znajdującym się pod decyzją administracyjną adnotacji “z up. …………..(Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta” oznacza jej podpisanie przez osobę, która została upoważnienia do wydania decyzji. Prawodawca nakładając na organ wymogi formalne dla poprawnego wydania decyzji, a więc także w zakresie jej podpisania, spełnia funkcję gwarancyjną dla strony, która nie może mieć wątpliwości, że decyzja pochodzi od organu administracji publicznej i wydana została przez upoważniony podmiot.

Udzielenie upoważnienia zgodnie z art. 143 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa jest czynnością wewnętrzną organu podatkowego, dlatego upoważnienia nie doręcza się stronie w związku z wszczęciem postępowania, nie musi się również ono znajdować w aktach postępowania.

Za prawidłowe, z zachowaniem wymogu pisemności, należy uznać upoważnienie wynikające z regulaminu urzędu, zarządzenia czy zakresu czynności, które są dostępne czy to w siedzibie organu, czy też na jego stronie internetowej (np. wyrok NSA z 31.05.2017 r., sygn. akt I FSK 1835/15).

Źródło: wyrok NSA z 9.12.2022 r. sygn. akt III FSK 847/22 oraz wyrok WSA w Warszawie z 23.06.2020 r. sygn. akt III SA/Wa 382/20