Skutki egzekucji w przypadku braku zawiadomienia o wysokości opłaty po zmianie stawek.

Egzekucja administracyjna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być wszczęta na podstawie deklaracji o wysokości opłaty oraz na podstawie zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skierowanego do właściciela nieruchomości.

Wynika to z dwóch przepisów – z art. 6m ust. 1d i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pierwszy z przepisów stanowi, że wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – drugi zaś, że w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Wynika z tego, że egzekucja na podstawie deklaracji może dotyczyć wyłącznie kwoty opłaty wykazanej w deklaracji, natomiast w razie zmiany stawek opłaty po złożeniu deklaracji wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek skierować do właściciela nieruchomości zawiadomienie o wysokości nowej opłaty (musi podać iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji). Tylko wówczas właściciel nieruchomości ma obowiązek uiszczać opłatę według nowych stawek (bez składania nowej deklaracji, w wysokości podanej w zawiadomieniu). Jeżeli ich nie zapłaci zawiadomienie może być podstawą wystawienia tytułu wykonawczego i wszczęcia egzekucji.

Jeżeli zatem właściciel nieruchomości po zmianie stawek opłaty nie otrzymał zawiadomienia o wysokości nowej opłaty z pouczeniem, że zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, a egzekucja została wszczęta na podstawie deklaracji, to egzekucja może dotyczyć tylko kwot wynikających z tej deklaracji, a nie nowych stawek opłaty. Aby prowadzić wobec właściciela nieruchomości egzekucję opłaty według nowych stawek, tytuł wykonawczy powinien być wystawiony na podstawie zawiadomienia o uchwaleniu nowych stawek.

Jakie są skutki zaniechania doręczenia właścicielowi nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty po zmianie stawek i prowadzeniu egzekucji na podstawie złożonej deklaracji?

  • Właściciel nieruchomości nie powinien płacić opłaty za gospodarowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według nowych stawek.
  • Obowiązek jest określony niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z dokumentu, o którym mowa w art. 3 a § 1 ustawy, co jest podstawą do złożenia zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 § 2 pkt 2b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  • Postępowanie egzekucyjne powinno zostać umorzone w części (ponad kwotę wynikającą z deklaracji) – z uwagi na niedopuszczalność prowadzenia egzekucji co do stawek w nowej wysokości na podstawie art. 59 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. O ile obowiązek zapłaty opłaty istniał, to jednak można go przymusowo dochodzić tylko co do kwoty wynikającej z deklaracji (nowe stawki mogłyby być egzekwowane tylko na podstawie zawiadomienia o uchwaleniu nowych stawek).

(Źródło: wyrok WSA w Łodzi z 17.08.2022 r. sygn. akt I SA/Łd 367/22).