Zaokrąglenie rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego.

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowano nowy materiał “Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego” 18.10.2022 r.

Nowością jest pytanie (i odpowiedź) dotycząca sposobu zaokrąglania kwoty limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Pytanie nr 49:

W jaki sposób zaokrąglać kwotę limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, który wychodzi z dokładnością do 3 miejsc po przecinku? Czy należy zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku w sposób matematyczny?

Odpowiedź na pytanie nr 49:

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 846) limit zwrotu podatku
akcyzowego ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz 

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Zgodnie z art. 5 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku akcyzowego. Decyzja zawiera limit ustalony w sposób określony w art. 4 ust. 2 ww. ustawy, kwotę zwrotu podatku oraz część limitu pozostałą do wykorzystania. W związku z powyższym limit oraz kwota zwrotu podatku akcyzowego powinny zostać ustalone w złotych i w groszach. Jednocześnie limit oznacza maksymalną kwotę, do której przysługuje zwrot podatku akcyzowego i kwota ta nie powinna zostać przekroczona. Jeśli zatem w wyniku obliczeń otrzymuje się kwotę rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego z dokładnością np. do trzech miejsc po przecinku, należy zaokrąglić ją do dwóch miejsc po przecinku w taki sposób, aby nie przekroczyła kwoty wynikającej z art. 4 ust. 2 ww. ustawy, tzn. „w dół”.