Nowy cennik Poczty Polskiej.

Od 1 października 2022 r. obowiązuje nowy “Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym” Poczty Polskiej S.A., jako operatora wyznaczonego na lata 2016-2025.

Zgodnie z ww. cennikiem wysokość opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej to nadal 2,90 zł (nie ulga zmianie).

Zgodnie z ww. cennikiem najniższe koszty doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru od 1 października 2022 r. wynoszą 9,80 zł (od 1 stycznia do 30 września 2022 r. – 9,20 zł). Na najniższe koszty doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru składa się opłata za przesyłkę poleconą ekonomiczną format S do 500 g w wysokości 6,80 zł (od 1 stycznia do 30 września 2022 r. – 6,50 zł) oraz opłata za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej w wysokości 3,00 zł (od 1 stycznia do 30 września 2022 r. – 2,70zł).

Wzrost wysokości kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru oznacza wzrost kwoty, do której organ podatkowy nie ustala zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym. Zmiana nastąpi od 1 stycznia 2023 r. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 6a ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 3a ustawy o podatku leśnym nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

Wnioski:

  • nadal odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie nalicza się jeżeli wysokość tych odsetek nie przekracza 8,70 zł (trzykrotności wartości opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej stosownie do art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa),
  • organ podatkowy nie ustala zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym na rok 2022 do kwoty 9,20 zł. Zmiana kwoty, do której nie ustala się zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym nastąpi od 1 stycznia 2023 r. na 2023 r. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego nie ustala się do kwoty 9,80 zł.

Szczegóły określające wpływ opłat z cennika Poczty Polskiej regulacje w ustawie Ordynacja podatkowa oraz ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o podatku rolnym i ustawie o podatku leśnym w 2022 r. zawiera również wpis z 27 grudnia 2021 r.: “Zastosowanie opłat Poczty Polskiej w podatkach lokalnych w 2022 r.”