Akt normatywny w tytule wykonawczym.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w dniu dzisiejszym na Portalu Wierzycieli i OE, dostępna jest kolejna wersja słownika podstaw prawnych – stan na 31.08.2022 r.

Zakres podstaw prawnych określonych należności został rozszerzony o teksty jednolite ustaw opublikowane w okresie do 31.08.2022 r. Dotyczy to m. in. ustawy z 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.2022.1452).

W tytule wykonawczym należy wskazać kod podstawy prawnej obowiązku. Kod podstawy prawnej składa się m. in. z aktu normatywnego. Kod podstawy prawnej z aktem normatywnym z oznaczeniem “ustawa z 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.2022.1452)” obowiązuje od 8.07.2022 r. (tj. od daty publikacji w Dz. U. tekstu jednolitego).

Zgodnie z „Objaśnieniem dotyczącym sporządzania tytułu wykonawczego (TW-1)” załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1856) w części D w poz. 1 Akt normatywny – wpisuje się oznaczenie przepisu prawa wraz z jednostką redakcyjną, z którego wynika należność pieniężna wskazana w bloku D.1. i następnych blokach, jeżeli je dodano. Informacje zawarte w części D poz. 1-13 dotyczą wszystkich należności pieniężnych wskazanych w części D. Oznacza to, że w tytule wykonawczym można wskazać tylko jeden kod podstawy prawnej do egzekwowanego obowiązku, w tym jeden akt normatywny.

Podstawową jednostką redakcyjną ustawy jest artykuł. Artykuł może zostać podzielony na ustępy, co wynika to z z § 54 i § 55 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

Akt normatywny w tytule wykonawczym obejmuje zatem artykuł (ustęp), z którego wynika dana należność pieniężna, np. w przypadku gdy egzekwowanym obowiązkiem jest podatek od nieruchomości jest to dany artykuł (ustęp) z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Natomiast zasady oznaczania aktów normatywnych regulują przepisy załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Stosownie do § 158 ust. 7 ww. załącznika w przypadku ogłoszenia w dzienniku urzędowym pierwotnego tekstu aktu normatywnego w innym roku niż wymieniony w dacie tego aktu oraz w przypadku ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego, po powołaniu skrótu nazwy dziennika urzędowego podaje się rocznik tego dziennika urzędowego („z … r.”).

Oznaczenie przepisu w akcie normatywnym w tytule wykonawczym obejmuje zatem tytuł ustawy wraz z nazwą dziennika urzędowego i rocznika, w którym został ogłoszony tekst jednolity aktu normatywnego, np. w przypadku gdy egzekwowanym obowiązkiem jest podatek od nieruchomości jest to ustawa z 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.2022.1452). Oznaczenie przepisu prawa wskazuje się w tytule wykonawczym zgodnie z datą wystawienia tytułu wykonawczego.

O innych elementach tytułu wykonawczego przeczytać można we wpisie z 5 lutego 2021 r. “Podstawa prawna obowiązku w TW”.