Obowiązek opiniowania uchwały obniżającej cenę skupu żyta.

Projekty uchwał rad gmin podjęte na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym powinny być uprzednio opiniowane przez właściwą miejscowo izbę rolniczą.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Średnią cenę skupu za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Natomiast w myśl art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183) organy samorządu terytorialnego zasięgają opinii właściwej miejscowo izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Termin do przedstawienia opinii wynosi dla projektów przesłanych przez organy samorządu terytorialnego 14 dni od dnia doręczenia projektu z zastrzeżeniem, iż niezajęcie przez izbę stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację przedłożonego projektu.

Przepis obliguje zatem organy samorządu terytorialnego do przedłożenia projektu aktu prawa miejscowego, jakim jest projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, do opiniowania właściwej miejscowo izbie rolniczej.