Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w tekście jednolitym / nowy wzór ZAS-W.

W Dzienniku Ustaw poz. 1452 z 8 lipca 2022 r. został opublikowany jednolity tekst ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W Dzienniku Ustaw poz. 1451 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Rozporządzenie wprowadza w załączniku nr 1 nowy wzór zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W). Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 9 lipca 2022 r.