16 % – stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 8 lipca 2022 r.

Rady Polityki Pieniężnej ustaliła w dniu 7 lipca 2022 r. stopę lombardową na poziomie 7,00%.

Dzienniku Urzędowym NBP z 2022 r. poz. 15 została opublikowana Uchwała nr 13/2022 Rady Polityki Pieniężnej  z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2022 r.

Podwyższenie stopy lombardowej oznacza wzrost stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 8 lipca 2022 r. wynosi 16,00% w stosunku rocznym. Stosownie bowiem do art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stawka odsetek za zwłokę to suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%, czyli 7,00 x 200% + 2% = 16,00%.

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych:

  • od 9 października 2014 r. do 8 lutego 2022 r. – 8,00 %,
  • od 9 lutego 2022 r. do 8 marca 2022 r. – 8,50 %,
  • od 9 marca 2022 r. do 6 kwietnia 2022 r. – 10,00 %,
  • od 7 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r. – 12,00 %,
  • od 6 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. – 13,50 %,
  • od 9 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r. – 15,00 %,
  • od 8 lipca 2022 r.16,00 %.

Szereg informacji o odsetkach za zwłokę można uzyskać korzystając ze szkolenia (nagrania) “Jak naliczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych?”, m. in. o zasadach zaokrąglania odsetek, o odsetkach za zwłokę w przypadku umorzenia czy rozłożenia na raty zaległości podatkowej, o odsetkach od zaległości zahipotekowanej, o odsetkach za zwłokę w przypadku upadłości podatnika czy o odsetkach za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy. Ze szkolenia (nagrania) można korzystać w dowolnym, wybranym przez siebie czasie (trwa ok. 56 minut), a materiał szkoleniowy zawiera również 13 przykładów naliczania odsetek za zwłokę.