Aktualizacja: 16 % – stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 8 lipca 2022 r./ publikacja obwieszczenia.

Rady Polityki Pieniężnej ustaliła w dniu 7 lipca 2022 r. stopę lombardową na poziomie 7,00%.

Dzienniku Urzędowym NBP z 2022 r. poz. 15 została opublikowana Uchwała nr 13/2022 Rady Polityki Pieniężnej  z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2022 r.

Podwyższenie stopy lombardowej oznacza wzrost stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 8 lipca 2022 r. wynosi 16,00% w stosunku rocznym. Stosownie bowiem do art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stawka odsetek za zwłokę to suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%, czyli 7,00 x 200% + 2% = 16,00%.

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych:

  • od 9 października 2014 r. do 8 lutego 2022 r. – 8,00 %,
  • od 9 lutego 2022 r. do 8 marca 2022 r. – 8,50 %,
  • od 9 marca 2022 r. do 6 kwietnia 2022 r. – 10,00 %,
  • od 7 kwietnia 2022 r. do 5 maja 2022 r. – 12,00 %,
  • od 6 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. – 13,50 %,
  • od 9 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r. – 15,00 %,
  • od 8 lipca 2022 r.16,00 %.

W dzisiejszym Monitorze Polskim poz. 679 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 16,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Szereg informacji o odsetkach za zwłokę można uzyskać korzystając ze szkolenia (nagrania) “Jak naliczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych?”, m. in. o zasadach zaokrąglania odsetek, o odsetkach za zwłokę w przypadku umorzenia czy rozłożenia na raty zaległości podatkowej, o odsetkach od zaległości zahipotekowanej, o odsetkach za zwłokę w przypadku upadłości podatnika czy o odsetkach za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy. Ze szkolenia (nagrania) można korzystać w dowolnym, wybranym przez siebie czasie (trwa ok. 56 minut), a materiał szkoleniowy zawiera również 13 przykładów naliczania odsetek za zwłokę.