Czy wpłatę podatnika zalicza się na poczet zaległości w przypadku gdy zaległości te są objęte wnioskiem o umorzenie?

Czy wpłatę podatnika zalicza na poczet zaległości w przypadku gdy zaległości te są objęte wnioskiem o umorzenie? Szukając odpowiedzi na to pytanie można sięgnąć do uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach z 22.12.2021 r. sygn. akt I SA/Gl 754/21:

Zgodnie z brzmieniem art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania – na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. W przypadku, gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

Kategoryczne brzmienie art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej nie pozostawia wątpliwości, że w przypadku, gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

W szczególności obowiązek zastosowania art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej nie zostaje ograniczony w przypadku, gdy w odniesieniu do zaległości o najwcześniejszym terminie płatności podatnik wystąpił z wnioskiem o umorzenie na zasadzie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej.

W tym zakresie organ nie naruszył art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Organ zasadnie przyjął, iż w sytuacji posiadania zaległości podatkowych, podatnik dokonujący wpłaty może decydować o jej przeznaczeniu, ale tylko w zakresie tytułu podatkowego, a nie okresu za który powstała zaległość, gdyż z urzędu będzie ona zaliczana na zaległość o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości we wskazanym podatku.