Kodeks cywilny – tekst jednolity.

W dzisiejszym Dzienniku Ustaw poz. 1360 został opublikowany jednolity tekst ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Ustawą normującą zagadnienia zobowiązań podatkowych, postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej oraz tajemnicy skarbowej jest ustawa Ordynacja podatkowa jako ustawa z zakresu prawa podatkowego. Niemniej i do zagadnień związanych z prawem podatkowym zastosowania mają niektóre z przepisów ustawy Kodeks cywilny, np.:

art. 336 ustawy Kodeks cywilny

Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

art. 366 ustawy Kodeks cywilny

§ 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).
§ 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani.

art. 372 ustawy Kodeks cywilny

Przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia w stosunku do jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników.

art. 373 ustawy Kodeks cywilny

Zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników.