KR RIO – propozycje zmian przepisów prawa.

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych w przyjętym „Sprawozdaniu z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 roku” przedstawiła wnioski dotyczące m. in. zmian przepisów prawa w zakresie podatków i opłat lokalnych.

  • W załączniku Nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej zaproponowano następującą zmianę: W § 3 ust. 1 załącznika Nr 37 do rozporządzenia po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „12) w kolumnach „Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy”, „Skutki udzielonych ulg i zwolnień…”, „Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy” wykazuje się podatki i opłaty mające wpływ na wyliczenie części wyrównawczej subwencji ogólnej”.

Dochody podatkowe mające wpływ na wysokość przyznanej gminie części wyrównawczej subwencji ogólnej to dochody z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, w tym od przedsiębiorstwa górniczego. Przy ustalaniu kwoty subwencji nie są brane pod uwagę inne dochody, w tym także dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaproponowano następującą zmianę: art. 6o ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach otrzymuje brzmienie: „1a Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w celu weryfikacji złożonych deklaracji może wykorzystać informacje i dane, w tym dane osobowe znajdujące się w jego posiadaniu oraz posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych”.
  • ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych wnioskuje o dodanie art. 3a w brzmieniu: „art. 3a Obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 3, nie dotyczy gmin”, natomiast w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym dodanie art. 2a w brzmieniu: „art. 2a Obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 2, nie dotyczy gmin”.