1 marca 2022 r. – termin doręczenia, zbiornik jako budowla, konto właściciela nieruchomości.

Pamiętajmy, że jesteśmy przede wszystkim ludźmi,
a dopiero w później urzędnikami.

Zgodnie z wczorajszym komunikatem informacje z zakresu naszych podatków lokalnych będę zamieszczała codziennie w godzinach wieczornych.

Temat 1: Dzień 1 marca ostatnim dzień doręczenia decyzji wymiarowych.

Podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny od osób fizycznych, zgodnie z art. 6 ust. 7 i ust. 11a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 6 i ust. 10a ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 3 i ust. 7a ustawy o podatku leśnym jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego (w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty).

W przypadku gdy terminy płatności są określone w przepisach prawa podatkowego, zasadę ustalania terminu płatności określa art. 47 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa: Jeżeli decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności podatku lub pierwszej raty podatku, obowiązuje termin płatności przypadający 14 dnia od daty doręczenia decyzji.

Oznacza to zatem, że termin pierwszej raty (termin płatności jednorazowy) podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, czyli 15 marca 2022 r. jest wiążący dla podatnika, pod warunkiem, że decyzja ustalająca wysokość tego podatku zostanie doręczona minimum na 14 dni przed tym terminem. Decyzja doręczona wobec powyższego w miesiącu styczniu i lutym 2022 r. oraz 1 marca 2022 r. wyznacza termin płatności – 15 marca 2022 r.

Doręczenie decyzji ustalającej podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny od osób fizycznych w terminie późniejszym niż dzień 1 marca 2022 r. oznacza termin płatności późniejszy niż 15 marca 2022 r., np. doręczenie decyzji w dniu 2 marca 2022 r. oznacza termin płatności – 16 marca 2022 r.


Temat 2: Silos stożkowy i walcowy opodatkowany podatkiem od nieruchomości jako budowla.

Obiekt budowlany będący zbiornikiem, posiadający zarazem cechy budynku, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), stanowi budowlę w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy oraz art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), jeżeli:

  • nie da się ustalić jego powierzchni użytkowej
    albo
  • powierzchnia ta jest znikoma z perspektywy relacji tego wyróżnika do innych parametrów technicznych obiektu (np. wysokości, kubatury, braku kondygnacji itp.) i nieistotna z uwagi na cel jego wzniesienia, tzn. zadań gospodarczych, jakie ma i może spełniać, ponieważ podstawowe właściwości techniczne i znaczenie gospodarcze wyznacza pojemność.

To teza najnowszego wyroku NSA z 26.01.2022 r. sygn. akt III FSK 1432/21.

Z uzasadnienia: Silosy stożkowe (lejowe), w przypadku których ustalenie powierzchni użytkowej, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie jest możliwe, a także silosy walcowe, co prawda z płaskim dnem, lecz niewielką powierzchnią użytkową, a dużą pojemnością winny być rozpoznawane dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości, jako budowle.

W przypadku natomiast niektórych kategorii zbiorników płaskodennych, posiadających cechy budynku wymienione w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a których istotną cechą techniczną jest powierzchnia użytkowa, zasadne jest ich uznanie za budynek.


Temat 3: Nowe konto przy zmianie właściciela nieruchomości.

Do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tak jak do każdego podatku lokalnego, organ podatkowy jest zobowiązany prowadzić konta szczegółowe.

Konta szczegółowe prowadzi się dla każdego podatnika odrębnie w każdym podatku. Wynika to z § 11 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375). Oznacza to, że w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi konta szczegółowe prowadzi się dla poszczególnych właścicieli nieruchomości, a nie dla nieruchomości.

W przypadku zmiany właściciela danej nieruchomości, następuje zamknięcie konta dotychczasowego właściciela nieruchomościotwarcie konta nowego właściciela nieruchomości. Konto dotychczasowego właściciela nieruchomości może posiadać saldo z tytułu zaległości albo nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.