Dzień uznany za termin dokonania zapłaty podatku.

Przepis art. 60 § 1 oraz art. 61a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa wskazuje dzień, który uważa się za termin dokonania zapłaty podatku.

Przy zapłacie gotówką za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

  • dzień wpłacenia kwoty podatku: w kasie organu podatkowego lub w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy, lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w biurze usług płatniczych, w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza elektronicznego,
  • dzień pobrania podatku przez inkasenta.

Dla podatnika nie ma znaczenia dzień, w którym wpłacona kwota wpłynęła na rachunek bankowy organu podatkowego.

Dla podatnika bez znaczenia pozostaje dzień dokonania wpłaty podatku przez inkasenta na rachunek bankowy organu podatkowego.

W obrocie bezgotówkowym za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

  • dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika, rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu,
  • dzień uzyskania potwierdzenia autoryzacji transakcji płatniczej, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych – w przypadku zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewu.

Za termin dokonania zapłaty podatku w obrocie bezgotówkowym uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika, a nie dzień uznania rachunku bankowego organu podatkowego.

W przypadku gdy rada gminy podejmie uchwałę o możliwości zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny za termin dokonania zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia rachunku płatniczego podatnika lub jego rachunku w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, innego niż płatniczy, albo dzień pobrania wartości pieniężnej z pieniądza elektronicznego.